top of page

Obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky ("Smlouva") stanoví všeobecné podmínky používání webových stránek digiton.agency ("Webové stránky" nebo "Služba") a všech souvisejících produktů a služeb (souhrnně "Služby"). Tato Smlouva je právně závazná mezi vámi ("Uživatel", "vy" nebo "vaše") a společností Digiton Music Agency s.r.o. ("Digiton Music Agency", "Digiton Agency", "my", "nás" nebo "naše"). Pokud tuto smlouvu uzavíráte jménem obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, prohlašujete, že jste oprávněni takovou osobu zavázat k této smlouvě; v takovém případě se výrazy "uživatel", "vy" nebo "vaše" vztahují na takovou osobu. Pokud takové oprávnění nemáte nebo pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nesmíte tuto smlouvu přijmout a nesmíte přistupovat na webové stránky a služby a používat je. Přístupem na webové stránky a služby a jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli podmínky této smlouvy, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Berete na vědomí, že tato smlouva je smlouvou mezi vámi a společností Digiton Music Agency, přestože je elektronická a není vámi fyzicky podepsána, a řídí se jí vaše používání Webových stránek a Služeb.

Účty a členství

Pokud si na Webových stránkách vytvoříte účet, jste odpovědní za udržování bezpečnosti svého účtu a nesete plnou odpovědnost za všechny činnosti, které se pod tímto účtem provádějí, a za všechny další kroky, které v souvislosti s tímto účtem podniknete. Můžeme, ale nejsme povinni, sledovat a kontrolovat nové účty předtím, než se můžete přihlásit a začít používat Služby. Poskytnutí jakýchkoli nepravdivých kontaktních údajů může mít za následek zrušení vašeho účtu. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jiném narušení bezpečnosti. Nebudeme zodpovědní za žádné vaše jednání nebo opomenutí, včetně jakýchkoli škod jakéhokoli druhu vzniklých v důsledku takového jednání nebo opomenutí. Váš účet (nebo jeho část) můžeme pozastavit, zakázat nebo smazat, pokud zjistíme, že jste porušili jakékoli ustanovení této smlouvy nebo že vaše chování nebo obsah by směřovaly k poškození naší pověsti a dobrého jména. Pokud váš účet z výše uvedených důvodů odstraníme, nemůžete se znovu zaregistrovat do našich služeb. Můžeme zablokovat vaši e-mailovou adresu a adresu internetového protokolu, abychom zabránili další registraci.

Fakturace a platby

Veškeré poplatky nebo platby na váš účet hradíte v souladu s poplatky, platbami a podmínkami vyúčtování platnými v době splatnosti poplatku nebo platby. Pokud podle našeho názoru představuje váš nákup vysoce rizikovou transakci, budeme po vás požadovat, abyste nám předložili kopii platného průkazu totožnosti s fotografií vydaného vládou, případně kopii posledního bankovního výpisu z kreditní nebo debetní karty použité k nákupu. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit produkty a jejich ceny. Vyhrazujeme si také právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Dle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou týkat objednávek zadaných stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávek, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky.

Přesnost informací

Občas se na webových stránkách mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat propagačních akcí a nabídek. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace na webových stránkách nebo ve službách nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky). Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace na Webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité na Webových stránkách by nemělo znamenat, že všechny informace na Webových stránkách nebo ve Službách byly změněny nebo aktualizovány.

Reklama

Během používání Webových stránek a Služeb můžete navázat korespondenci s inzerenty nebo sponzory, kteří prostřednictvím Webových stránek a Služeb nabízejí své zboží nebo služby, nebo se účastnit jejich propagačních akcí. Jakákoli taková činnost a jakékoli podmínky, záruky nebo prohlášení spojené s takovou činností jsou výhradně záležitostí mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Za takovou korespondenci, nákup nebo propagaci mezi vámi a třetí stranou neneseme žádnou odpovědnost, závazky ani závazky..

Odkazy na jiné zdroje

Ačkoli Webové stránky a Služby mohou odkazovat na jiné zdroje (např. webové stránky, mobilní aplikace atd.), neznamená to přímo ani nepřímo, že bychom jakýkoli odkazovaný zdroj schválili, přidružili, sponzorovali, podpořili nebo s ním byli spojeni, pokud to není výslovně uvedeno v tomto dokumentu. Některé odkazy na webových stránkách mohou být "partnerskými odkazy". To znamená, že pokud kliknete na odkaz a zakoupíte položku, společnost Digiton Music Agency obdrží partnerskou provizi. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení a neručíme za nabídky jakýchkoli podniků nebo jednotlivců ani za obsah jejich zdrojů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jednání, produkty, služby a obsah jiných třetích stran. Měli byste se pečlivě seznámit s právními prohlášeními a dalšími podmínkami používání jakéhokoli zdroje, na který se dostanete prostřednictvím odkazu na webových stránkách. Odkazování na jakékoli jiné zdroje mimo webovou stránku je na vaše vlastní riziko.

Nepovelené užití

Kromě dalších podmínek uvedených ve Smlouvě je vám zakázáno používat Webové stránky a Služby nebo Obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) nabádat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz webových stránek a služeb, produktů a služeb třetích stran nebo internetu; (h) rozesílat spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl nebo scrape; (i) za jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelem; nebo (j) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Webových stránek a služeb, produktů a služeb třetích stran nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Webových stránek a Služeb v případě porušení některého ze zakázaných způsobů použití.

Práva duševního vlastnictví

"Práva duševního vlastnictví" znamenají veškerá současná i budoucí práva udělená zákonem, zvykovým právem nebo spravedlností v souvislosti s autorským právem a právy s ním souvisejícími, ochrannými známkami, průmyslovými vzory, patenty, vynálezy, dobrým jménem a právem na žalobu pro zneužití, právy na vynálezy, právy na užívání a veškerými dalšími právy duševního vlastnictví, v každém případě registrovaná i neregistrovaná a včetně všech žádostí a práv na podání žádosti a jejich udělení, práv na uplatnění přednosti z těchto práv a všech podobných nebo rovnocenných práv nebo forem ochrany a jakýchkoli jiných výsledků duševní činnosti, které existují nebo budou existovat nyní nebo v budoucnu v kterékoli části světa. Tato smlouva na vás nepřevádí žádné duševní vlastnictví vlastněné společností Digiton Music Agency nebo třetími stranami a veškerá práva, tituly a podíly na tomto vlastnictví zůstávají (ve vztahu mezi stranami) výhradně společnosti Digiton Music Agency. Všechny ochranné známky, značky služeb, grafické prvky a loga použité v souvislosti s Webovými stránkami a Službami jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Digiton Music Agency nebo jejích poskytovatelů licencí. Ostatní ochranné známky, značky služeb, grafické značky a loga používané v souvislosti s Webovými stránkami a Službami mohou být ochrannými známkami jiných třetích stran. Používáním Webových stránek a Služeb nezískáváte žádné právo ani licenci k reprodukci nebo jinému používání ochranných známek společnosti Digiton Music Agency nebo třetích stran.

Zřeknutí se záruky

Souhlasíte s tím, že tyto služby jsou poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici", a že Webové stránky a služby používáte výhradně na vlastní riziko. Výslovně se zříkáme všech záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. Neposkytujeme žádnou záruku, že Služby budou splňovat vaše požadavky nebo že budou nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné; neposkytujeme ani žádnou záruku ohledně výsledků, které lze získat používáním Služeb, ani ohledně přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací získaných prostřednictvím Služeb, ani ohledně toho, že vady Služeb budou odstraněny. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál a/nebo data stažená nebo jinak získaná prostřednictvím Služby stahujete podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a že nesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody nebo ztrátu dat, které vzniknou v důsledku stažení takového materiálu a/nebo dat. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně jakéhokoli zboží nebo služeb zakoupených nebo získaných prostřednictvím Služby nebo jakýchkoli transakcí uzavřených prostřednictvím Služby, pokud není uvedeno jinak. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od nás nebo prostřednictvím Služby, nezakládá žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena.

Omezení odpovědnosti

Společnost Digiton Music Agency, její přidružené společnosti, ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost vůči jakékoli osobě za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, sankčně nahrazované, krycí nebo následné škody (mimo jiné včetně škod za ušlý zisk, tržby, prodej, dobrou pověst, používání obsahu), dopad na podnikání, přerušení podnikání, ztrátu očekávaných úspor, ztrátu obchodní příležitosti), ať už byly způsobeny jakkoli, na základě jakékoli teorie odpovědnosti, včetně, mimo jiné, smlouvy, deliktu, záruky, porušení zákonné povinnosti, nedbalosti nebo jinak, a to i v případě, že odpovědná strana byla upozorněna na možnost vzniku takových škod nebo mohla takové škody předvídat. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy bude celková odpovědnost společnosti Digiton Music Agency a jejích přidružených společností, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů a poskytovatelů licencí v souvislosti se službami omezena na částku vyšší než jeden dolar nebo jakoukoli částku, kterou jste společnosti Digiton Music Agency skutečně zaplatili v hotovosti za období jednoho měsíce před první událostí nebo událostí, která vedla ke vzniku takové odpovědnosti. Omezení a vyloučení se uplatní také v případě, že vám tento prostředek nápravy plně nekompenzuje ztráty nebo neplní svůj základní účel.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Digiton Music Agency a její přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, dodavatele a poskytovatele licencí zbavíte odpovědnosti za jakékoli závazky, ztráty, škody nebo náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzniklé v souvislosti s jakýmikoli obviněními, nároky, žalobami, spory nebo požadavky vznesenými vůči kterékoli z nich v důsledku nebo v souvislosti s vaším Obsahem, vaším používáním Webových stránek a Služeb nebo jakýmkoli úmyslným pochybením z vaší strany.

Oddělitelnost

Veškerá práva a omezení obsažená v této smlouvě mohou být uplatněna a jsou platná a závazná pouze v rozsahu, v jakém neporušují platné právní předpisy, a jsou omezena v nezbytném rozsahu tak, aby nezpůsobila nezákonnost, neplatnost nebo nevymahatelnost této smlouvy. Pokud bude kterékoli ustanovení nebo část kteréhokoli ustanovení této dohody soudem příslušné jurisdikce shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, je záměrem stran, aby zbývající ustanovení nebo části této dohody představovaly jejich dohodu ohledně předmětu této dohody a všechna tato zbývající ustanovení nebo části zůstaly v plné platnosti a účinnosti.

Řešení sporů

Vznik, výklad a plnění této smlouvy a veškeré spory z ní vyplývající se řídí hmotným a procesním právem České republiky bez ohledu na kolizní normy nebo volbu práva a v použitelném rozsahu právem České republiky. Výlučnou soudní příslušností a místem konání pro žaloby týkající se předmětu této smlouvy jsou soudy nacházející se v České republice a vy se tímto podřizujete osobní příslušnosti těchto soudů. Tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na soudní řízení s porotou v jakémkoli řízení vyplývajícím z této Smlouvy nebo s ní souvisejícím. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tuto Smlouvu nevztahuje.

Zadání

Nesmíte postoupit, přeprodat, poskytnout sublicenci nebo jinak převést či delegovat jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy, ať už vcelku nebo zčásti, bez našeho předchozího písemného souhlasu, přičemž tento souhlas je na našem vlastním uvážení a nezávazný; jakékoli takové postoupení nebo převod jsou neplatné. Jsme oprávněni postoupit jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy, zcela nebo zčásti, na jakoukoli třetí stranu v rámci prodeje všech nebo podstatných částí svých aktiv nebo akcií nebo v rámci fúze.
 

Změny a úpravy

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tuto smlouvu nebo její podmínky týkající se webových stránek a služeb podle našeho uvážení. Pokud tak učiníme, změníme datum aktualizace v dolní části této stránky. Oznámení vám můžeme podle našeho uvážení zaslat i jiným způsobem, například prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám poskytli.

Aktualizovaná verze této smlouvy vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění revidované smlouvy, pokud není uvedeno jinak. Vaše další používání webových stránek a služeb po datu účinnosti revidované Smlouvy (nebo po jiném aktu, který bude v té době specifikován) bude představovat váš souhlas s těmito změnami.

Přijetí těchto podmínek

Potvrzujete, že jste si tuto smlouvu přečetli a souhlasíte se všemi jejími podmínkami. Přístupem na webové stránky a služby a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete touto smlouvou vázáni. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek této smlouvy, nejste oprávněni k přístupu na webové stránky a služby ani k jejich používání.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se této smlouvy, doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali pomocí níže uvedených údajů:

info@digiton.agency

Digiton Music Agency s.r.o.
Spálená 51, 110 00 Praha
Česká republika

Naposledny aktualizováno 14. ledna 2024

bottom of page